Avocat

Ordinul MFP nr. 1.485/2012 -modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.485/2012 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 774, din 16 noiembrie 2012.

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere prevederile art. 115 alin. (32) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:
Art. I. – Instructiunile de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Subpunctul 1.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.2. Cod obligatie bugetara – se completeaza in conformitate cu Nomenclatorul obligatiilor de plata prevazut la pct. 6. In cazul deciziilor de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, precum si al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, ordonanta procurorului, hotarare judecatoreasca, precum si alte documente), codul obligatiei bugetare se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, selectand tipul de obligatie fiscala pe care o alege contribuabilul, sau poate fi solicitat de la organul fiscal.”
2. Subpunctul 1.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.4. Perioada de raportare – se completeaza luna si anul pentru care se face declaratia: llaa. In cazul deciziilor de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, precum si al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, ordonanta procurorului, hotarare judecatoreasca, precum si alte documente) se inscrie 0000.”
3. Subpunctul 1.6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.6. Scadenta obligatiei bugetare – se completeaza ziua, luna si anul, in formatul zzllaa. In cazul deciziilor de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, precum si al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, ordonanta procurorului, hotarare judecatoreasca, precum si alte documente), se completeaza ziua, luna si anul emiterii acestora.”
4. Punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „3. Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabilului pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro, la sectiunea Asistenta contribuabili.”
5. Dupa punctul 4 se introduc doua noi puncte, punctele 5 si 6, cu urmatorul cuprins: „5. Pentru documentele de plata, altele decat ordine de plata sau chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii, se inscrie la rubrica «Explicatii» numarul de evidenta a platii generat de programul de asistenta pus la dispozitia contribuabilului pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
6. Nomenclatorul obligatiilor de plata se publica si se actualizeaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, la sectiunea Asistenta contribuabili.”
6. Anexa A se abroga.
7. In anexa B, la punctul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) La rubrica «cod obligatie bugetara» se inscrie codul corespunzator obligatiei fiscale reprezentand impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, selectata de contribuabil.”
8. In anexa B, la punctul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) La rubrica «cod obligatie bugetara» se inscrie codul corespunzator obligatiei fiscale reprezentand impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, selectata de contribuabil.”
9. In anexa B, la punctul 3, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) La rubrica «cod obligatie bugetara» se inscrie codul corespunzator obligatiei fiscale reprezentand impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, selectata de contribuabil.”
10. In anexa B, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins: „4. Numarul de evidenta a platii in cazul unei obligatii fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, precum si in cazul unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia se obtine de catre contribuabil astfel:
a) prin accesarea programului de asistenta pentru formarea numarului de evidenta a platii. In aceasta situatie, programul de asistenta afiseaza o fereastra in care contribuabilul selecteaza unul dintre cele doua documente fiscale pentru care doreste sa efectueze plata, respectiv decizie de impunere sau documentul prin care s-a stabilit amenda de orice fel potrivit legii si completeaza numarul si data emiterii acestui document. Ulterior, alege tipul obligatiei fiscale pe care doreste sa o achite si apoi categoria de obligatie fiscala, respectiv debit, dobanda sau penalitate de intarziere;
b) prin inscrierea numarului de evidenta a platii mentionat in decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala;
c) prin solicitarea numarului de evidenta a platii la organul fiscal competent.
4.1. Modul de completare a numarului de evidenta a platii, pentru achitarea unei obligatii fiscale reprezentand dobanda aferenta impozitului pe profit datorat de o persoana juridica romana, stabilita suplimentar de catre inspectia fiscala prin Decizia de impunere nr. 123/01.04.2012, este urmatorul: Prin accesarea programului de asistenta se afiseaza o fereastra in care contribuabilul selecteaza «decizie de impunere» si completeaza data acestui document, respectiv 010412. Se alege tipul obligatiei fiscale care se doreste a fi achitata, respectiv impozit pe profit datorat de o persoana juridica romana si apoi categoria de obligatie fiscala, respectiv dobanda. Dupa introducerea acestor date, programul de asistenta formeaza numarul de evidenta a platii, alcatuit din:
a) La rubrica «cod document fiscal» se inscrie 20 – codul corespunzator documentului fiscal reprezentand decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala.
b) La rubrica «cod obligatie bugetara» se inscrie codul corespunzator obligatiei fiscale reprezentand impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, selectata de contribuabil.
c) La rubrica «categorie fiscala» se inscrie 03 – codul corespunzator categoriei fiscale reprezentand dobanda. In cazul in care se doreste achitarea debitului sau penalitatii de intarziere, se inscrie 01 – pentru debit, respectiv 11 – pentru penalitate de intarziere.
d) La rubrica «perioada de raportare» se inscrie 0000.
e) La rubrica «scadenta obligatiei bugetare» se inscrie 010412 – corespunzator datei de 1 aprilie 2012, care reprezinta data emiterii deciziei de impunere.
f) La rubrica «tip document» se inscrie 0 – intrucat documentul de plata nu constituie si declaratie fiscala.
g) La rubrica «secventa» se inscrie 000 – valoarea corespunzatoare pentru numarul de evidenta a platii generat cu ajutorul programului de asistenta.
h) Rubrica «cifrele de control» se genereaza de catre aplicatia informatica conform algoritmului propriu. Numarul de evidenta a platii astfel format se inscrie de catre contribuabil in ordinul de plata la rubrica «Numar de evidenta a platii» sau se comunica de catre contribuabil unitatii Trezoreriei Statului in vederea inscrierii in chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii la rubrica «Numar de evidenta a platii», in cazul platilor in numerar efectuate la ghiseele unitatilor Trezoreriei Statului. Pentru documentele de plata, altele decat ordine de plata sau chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii, numarul de evidenta a platii se inscrie de contribuabil la rubrica «Explicatii».
4.2. Modul de completare a numarului de evidenta a platii pentru achitarea unei amenzi stabilite printr-un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este urmatorul: Prin accesarea programului de asistenta se afiseaza o fereastra in care contribuabilul selecteaza «proces-verbal de constatare a contraventiei» si completeaza data acestui document, respectiv 010412. Dupa introducerea acestor date, programul de asistenta formeaza numarul de evidenta a platii, alcatuit din:
a) La rubrica «cod document fiscal» se inscrie 22 – codul corespunzator documentului reprezentand proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Aceasta valoare este valabila si in cazul ordonantei procurorului, hotararii judecatoresti, precum si al altor documente prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii.
b) La rubrica «cod obligatie bugetara» se inscrie codul corespunzator obligatiei fiscale reprezentand «venituri la bugetul de stat, din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale», selectata de contribuabil.
c) La rubrica «categorie fiscala» se inscrie 01 – valoarea corespunzatoare categoriei fiscale reprezentand debit.
d) La rubrica «perioada de raportare» se inscrie 0000.
e) La rubrica «scadenta obligatiei bugetare» se inscrie 010412 – corespunzator datei de 1 aprilie 2012, care reprezinta data intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
f) La rubrica «tip document» se inscrie 0 – intrucat documentul de plata nu constituie si declaratie fiscala.
g) La rubrica «secventa» se inscrie 000 – valoarea corespunzatoare pentru numarul de evidenta a platii generat cu ajutorul programului de asistenta.
h) Rubrica «cifrele de control» se genereaza de catre aplicatia informatica conform algoritmului propriu. Numarul de evidenta a platii astfel format se inscrie de catre contribuabil in ordinul de plata la rubrica «Numar de evidenta a platii» sau se comunica de catre contribuabil unitatii Trezoreriei Statului in vederea inscrierii in chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii la rubrica «Numar de evidenta a platii», in cazul platilor in numerar efectuate la ghiseele unitatilor Trezoreriei Statului. Pentru documentele de plata, altele decat ordine de plata sau chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii, numarul de evidenta a platii se inscrie de contribuabil la rubrica «Explicatii».”

Art. II. –
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 31 decembrie 2013 se suspenda prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru contribuabilii care aleg sa plateasca o obligatie fiscala stabilita de organele de inspectie fiscala, precum si amenzi de orice fel stabilite potrivit legii, dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. III. – Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala a tehnologiei informatiei, Directia generala coordonare inspectie fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu
Bucuresti, 12 noiembrie 2012.
Nr. 1.485.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: