Avocat

Legea nr. 218/2012 – aprobarea OUG nr. 60/2011 – aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru IMM-uri

Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 783, din 21 noiembrie 2012.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „
Art. 1. –
(1) Se aproba Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumit in continuare programul, program guvernamental avand ca obiectiv acordarea de facilitati de subventionare totala a dobanzilor si/sau, dupa caz, de garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in continuare I.M.M., de catre institutiile de credit
(2) Programul prevazut la alin. (1) este un program multianual pe perioada 2011-2013 de incurajare si de stimulare a dezvoltarii I.M.M.-urilor, care consta in acordarea unei linii de credit, in valoare maxima de 400.000 lei/I.M.M./an, cu dobanda total subventionata si/sau, dupa caz, garantarea creditului de catre stat, vizand sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obtinerea de finantari, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an in vederea desfasurarii activitatii, cu posibilitatea prelungirii in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, fara a depasi durata programului.”

2. La articolul 2, literele e) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „e) valoarea garantiei – valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din valoarea creditului. Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse in valoarea garantiei;…………………………………………………………………………………..
k) dobanda total subventionata – alocatia financiara nerambursabila acordata I.M.M. de la bugetul de stat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, denumita in continuare A.I.P.P.I.M.M., pentru plata totala a dobanzii aferente creditului contractat, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.”

3. La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „h) prezinta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale, in functie de normele proprii de creditare ale acestora;”.

4. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobanda total subventionata in cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie si activitatile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006.”

5. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins: „(4) In cazul in care beneficiarul nu solicita subventionarea totala a dobanzii, criteriile de eligibililitate prevazute la alin. (1) lit. b) si d) nu sunt aplicabile
(5) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie.”

6. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „
Art. 5. –
(1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., subventioneaza total dobanda platita de I.M.M.-uri la contractele de credit in lei incheiate de acestea cu institutiile de credit, in conditiile prezentei ordonante de urgenta
(2) Prin legea bugetului de stat se vor aloca in fiecare an, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, pentru A.I.P.P.I.M.M., fondurile necesare pentru subventionarea totala a dobanzii aferente creditului contractat de I.M.M.-uri cu institutia de credit in conditiile prezentei ordonante de urgenta.”

7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „
Art. 7. –
(1) Creditul prevazut la art. 1 alin. (2) se acorda cu urmatoarele facilitati:
a) dobanda total subventionata – subventia acordata I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., in proportie de 100% pentru creditele in lei, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordata in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
b) garantii in numele si in contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., in calitate de mandatar al Ministerului Finantelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respecta conditiile programului si se incadreaza in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit. Garantia in numele si in contul statului se acorda numai in situatia in care beneficiarul programului nu dispune de garantii suficiente pentru accesarea liniei de credit
(2) Linia de credit cu dobanda subventionata si/sau, dupa caz, cu garantie de stat este de maximum un an; perioada de rambursare a creditelor este stabilita de institutia de credit care a acordat creditul conform normelor interne ale acesteia
(3) Linia de credit se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta
(4) In baza conventiei de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. si institutia de credit partenera, A.I.P.P.I.M.M. vireaza lunar institutiei de credit partenere subventia de dobanda aferenta creditului contractat de catre I.M.M. in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta
(5) Subventionarea totala a dobanzii se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie, iar garantiile in limita plafonului aprobat si in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.”

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „
Art. 9. –
(1) Intre Ministerul Finantelor Publice si F.N.G.C.I.M.M. se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea finantarii prin credite bancare cu dobanda total subventionata si, dupa caz, cu garantie de stat
(2) Beneficiarul programului se obliga sa constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor datorate de acesta in baza contractului de garantare, in limita liniei de credit contractate
(3) Intre institutia de credit finantatoare, beneficiarul programului si statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice – F.N.G.C.I.M.M., se incheie o conventie prin care se stabileste ca institutia de credit finantatoare, fara a solicita consimtamantul beneficiarului, va urma instructiunile prin care statul roman dispune de sumele aflate in cont.”

9. La articolul 12, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(12) Garantiile prevazute la art. 9 si 10 se executa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conventia prevazuta la art. 9 alin. (3) va fi dusa la indeplinire de catre organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

Art. II. – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica si completa Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011, cu completarile ulterioare, conform modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, VIOREL HREBENCIUC
PRESEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRINLAURENTIU ANTONESCU
Bucuresti, 19 noiembrie 2012.
Nr. 218.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: