Avocat

Hotararea CAFR nr. 53/2012 – aprobarea Procedurilor privind echivalarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu

Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 53/2012 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in baza titlului de doctor in domeniul contabilitatii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 829, din 20 decembrie 2012.
Avand in vedere prevederile:

– art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in sedinta din data de 22 noiembrie 2012, h o t a r a s t e:

Art. 1. – Se aproba Procedurile privind echivalarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in baza titlului de doctor in domeniul contabilitatii, prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. – Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. – Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Horia Neamtu
Bucuresti, 22 noiembrie 2012.
Nr. 53.

Anexa

PROCEDURI

privind echivalarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in baza titlului de doctor in domeniul contabilitatii

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – In cuprinsul si in intelesul prezentelor proceduri, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) Camera – Camera Auditorilor Financiari din Romania;
b) test de acces la stagiu – test de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
c) studii universitare de doctorat – ciclul superior de studii universitare a carui finalitate consta in dezvoltarea resursei umane competente in realizarea cercetarii stiintifice, capabile de insertie pe piata muncii inalt calificate. Ele constau in formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare si inovare si constituie o experienta profesionala de cercetare, finalizata, dupa sustinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor;
d) IOSUD – institutie organizatoare de studii universitare de doctorat – institutia care are dreptul de a organiza programe universitare de doctorat.

Art. 2. – Camera, potrivit prevederilor legale, poate acorda exceptii de la:
– vechimea de 4 ani in domeniul financiar-contabil, conform art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
– testul de acces la stagiu, conform art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II

Criterii care stau la baza echivalarii unui program de
doctorat cu testul de acces la stagiu

Art. 3. – Camera acorda echivalarea testului de acces la stagiu cu un program de doctorat in domeniul contabilitatii.

Art. 4. – Institutia de invatamant superior care solicita echivalarea unui program de doctorat pe care il organizeaza cu testul de acces la stagiu, organizat de Camera, va depune la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari un dosar care va contine:
a) cerere prin care sa se solicite echivalarea programului de doctorat cu testul de acces la stagiu;
b) documentul care atesta acreditarea IOSUD de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
c) lista cu domeniile programului de doctorat pentru care institutia de invatamant superior este acreditata;
d) curricula pentru programul de doctorat din domeniul mentionat la art. 3;
e) regulamentul de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat al institutiei care solicita echivalarea.

Art. 5. – Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, iar acesta va inainta o propunere de aprobare sau respingere catre Consiliul Camerei, care va emite hotararea finala.

Art. 6. – In cazul in care dosarul depus de institutia de invatamant superior este aprobat, Camera va incheia un protocol-cadru cu facultatile care organizeaza respectivele programe de doctorat, pentru echivalarea testului de acces la stagiu, incepand cu anul in care institutia de invatamant a fost acreditata pentru organizarea respectivului program de doctorat. Protocolul semnat de reprezentantul legal al Camerei va fi transmis institutiei de invatamant superior in dublu exemplar, urmand ca un exemplar semnat de ambele parti sa fie retransmis Camerei.

Art. 7. – Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari poate solicita institutiei de invatamant superior si alte documente necesare analizarii dosarului depus la Camera.

CAPITOLUL III

Exceptarea de la testul de acces la stagiu

Art. 8. – O persoana care poseda o diploma universitara sau o calificare echivalenta in unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi exceptata de la sustinerea testului de acces la stagiu, in baza unui protocol incheiat intre Camera si unitatea de invatamant care a eliberat acea diploma, respectiv intre Camera si organismul profesional sau o alta entitate care a organizat examene la un nivel echivalent celor universitare.

Art. 9. – Persoanele care doresc exceptarea de la testul de acces la stagiu, ca urmare a obtinerii titlului de doctor in domeniul mentionat la art. 3, pentru care s-a incheiat un protocol de colaborare intre Camera si institutia de invatamant care a organizat programul de doctorat, vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de exceptare de la testul de acces la stagiu;
b) planul individual de doctorat, din care sa rezulte domeniul fundamental, domeniul de doctorat, tema tezei de doctorat si disciplinele din programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate;
c) copie de pe actul de identitate;
d) copie legalizata a diplomei de doctor, acreditata IOSUD, de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, sau adeverinta in original, in cazul in care diploma nu a fost eliberata;
e) acte care atesta vechimea de 4 ani in domeniul financiar-contabil (copie de pe cartea de munca, insotita de adeverinta, acolo unde este cazul).;
f) certificat de cazier judiciar in perioada de valabilitate;
g) dovada achitarii taxei pentru echivalarea testului de acces la stagiu, stabilita prin norme ale Camerei.

Art. 10. – O persoana care poseda o diploma universitara la nivel de doctor, conform prevederilor prezentelor proceduri, poate solicita exceptarea de la testul de acces la stagiu in termen de 10 ani de la finalizarea programului de doctorat.

Art. 11. – Potrivit Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pe toata durata activitatii, studentul-doctorand beneficiaza de recunoasterea vechimii in munca, de la inscriere si pana la sustinerea publica a tezei de doctorat. Vechimea se poate dovedi in acest caz cu diploma de doctor.

Art. 12. – Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, iar acesta va inainta o propunere de aprobare sau respingere catre Biroul permanent al Camerei, care va emite decizia finala. Rezultatul va fi publicat pe site-ul Camerei, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului, de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari. Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii este de maximum 10 zile de la comunicare, cu termen de solutionare de 30 de zile lucratoare de la momentul depunerii contestatiei.

Art. 13. – In cazul respingerii solicitarii de exceptare, Camera va restitui solicitantului 75% din taxa de echivalare a testului de acces la stagiu.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: