Avocat

HG nr. 1160/2012 – aplicarea corectiilor financiare solicitate de Comisia Europeana asupra cheltuielilor finantate din POR

Hotararea Guvernului nr. 1160/2012 privind aplicarea corectiilor financiare solicitate de Comisia Europeana asupra cheltuielilor finantate din Programul operational regional a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 813, din 4 decembrie 2012.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 571 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene s i/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Se aproba Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplica decertificarea definitiva si deducerea procentuala definitiva din declaratiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achizitie publica pentru care procedurile de atribuire au fost lansate in Sistemul electronic de achizitii publice, denumit in continuare SEAP, inainte de data de 1 octombrie 2011 de catre autoritatile contractante, finantate din axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, axa prioritara 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale” si axa prioritara 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” ale Programului operational regional, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. – Se aproba aplicarea procentului de 10% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplica decertificarea definitiva si deducerea procentuala definitiva pentru cheltuielile certificate pana la data de 30 iunie 2012, respectiv pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, realizate in cadrul contractelor de achizitie publica, pentru care procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica au fost lansate in SEAP inainte de data de 1 octombrie 2011 de catre autoritatile contractante, finantate din axele prioritare 1, 3 si 5 ale Programului operational regional.

Art. 3. – Se autorizeaza Autoritatea de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice sa efectueze decertificarea prin reducerea din sumele declarate in prima declaratie de cheltuieli transmisa la Comisia Europeana ulterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform metodologiei prevazute la art. 1, pentru urmatoarele sume:
a) suma de 302.065,75 euro pentru axa prioritara 1;
b) suma de 12.391.650,98 euro pentru axa prioritara 3;
c) suma de 2.239.102,32 euro pentru axa prioritara 5.

Art. 4. – Se autorizeaza Autoritatea de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice sa efectueze deducerea definitiva din declaratiile de cheltuieli care se vor transmite Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 2, a sumelor care sunt calculate conform metodologiei prevazute la art. 1.

Art. 5. – Se autorizeaza Autoritatea de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice sa efectueze operatiunile de regularizare financiara a sumelor pentru care s-au aplicat masuri de reducere temporara a sumelor declarate la Comisia Europeana, in perioada 22 decembrie 2011-30 iunie 2012.

Art. 6. – In termen de 3 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului informeaza serviciile Comisiei Europene cu privire la acceptarea de catre autoritatile romane a aplicarii corectiilor financiare stabilite de Comisia Europeana pentru cheltuielile realizate in cadrul contractelor de achizitie publica, pentru care procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica au fost lansate in SEAP inainte de data de 1 octombrie 2011 de catre autoritatile contractante finantate din axele prioritare 1, 3 si 5 ale Programului operational regional.

Art. 7. – Aplicarea prevederilor art. 571 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, nu exclude obligatia Autoritatii de management pentru Programul operational regional de a aplica prevederile legale in vigoare privind constatarea, recuperarea creantelor bugetare si stabilirea debitorilor inclusiv pentru contractele de achizitie publica lansate in SEAP inainte de 1 octombrie 2011 de beneficiarii finantati din axele prioritare 1, 3 si 5 din Programul operational regional.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu
p. Ministrul dezvoltarii regionale si turismului, Marcel Ioan Bolos, secretar de stat
p. Ministrul afacerilor europene, Razvan Cotovelea, secretar de stat
Bucuresti, 27 noiembrie 2012.
Nr. 1.160.

Anexa

METODOLOGIE privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplica decertificarea definitiva si deducerea procentuala definitiva din declaratiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achizitie publica pentru care procedurile de atribuire au fost lansate in SEAP inainte de data de 1 octombrie 2011 de catre autoritatile contractante, finantate din axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, axa prioritara 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale” si axa prioritara 5„Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” ale Programului operational regional

Metodologia are in vedere calculul unor indicatori aferenti cheltuielilor realizate in cadrul contractelor de achizitie publica pentru care procedurile de atribuire au fost lansate in SEAP inainte de data de 1 octombrie 2011, inclusiv actele aditionale aferente acestora semnate pana la data de 1 octombrie 2011, finantate din axele prioritare 1, 3 si 5.

I. Indicatori care sunt in evidentele Autoritatii de management pentru Programul operational regional:

a. Valoarea totala a cheltuielilor incluse de Autoritatea de management pentru Programul operational regional in declaratii de cheltuieli transmise la Autoritatea de certificare si plata.

b. Valoarea totala a reducerilor individuale, ca urmare a procesului de verificare a cererilor de rambursare, inclusiv a celor aplicate pana la emiterea/ca urmare a emiterii unor note de constatare, aplicate in urma identificarii unor abateri de la reglementarile in vigoare in domeniul achizitiilor publice.

c. Valoarea totala a cheltuielilor autorizate, neincluse temporar in declaratiile de cheltuieli transmise de catre Autoritatea de management pentru Programul operational regional la Autoritatea de certificare si plata, operate ca urmare a unor suspiciuni de neregula in aplicarea reglementarilor in vigoare in domeniul achizitiilor publice. Nu se incadreaza in aceasta categorie cheltuielile autorizate, excluse temporar 100% din declaratiile de cheltuieli.

II. Indicatori care sunt in evidentele Autoritatii de certificare si plata

d. Valoarea totala a cheltuielilor neeligibile aferente creantelor bugetare constituite de Autoritatea de management pentru Programul operational regional ca urmare a identificarii unor abateri de la reglementarile in vigoare in domeniul achizitiilor publice, recuperate de la debitori si deduse de catre Autoritatea de management pentru Programul operational regional, in calculul cumulativ, din declaratiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de certificare si plata aferente unor cheltuieli certificate la Comisia Europeana.

e. Valoarea totala a cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru Programul operational regional, care au fost considerate neeligibile/susceptibile a nu fi eligibile de catre Autoritatea de certificare si plata, deoarece pentru acestea sunt formulate constatari cu implicatii financiare ca urmare a unor abateri, altele decat cele care au rezultat din incalcarea reglementarilor in vigoare in domeniul achizitiilor publice si pentru care este activa masura Autoritatii de certificare si plata a neincluderii temporare a acestora in declaratii de cheltuieli.

f. Valoarea totala a cheltuielilor neeligibile aferente creantelor bugetare constituite de Autoritatea de management pentru Programul operational regional ca urmare a identificarii unor abateri, altele decat cele care au rezultat din incalcarea reglementarilor in vigoare in domeniul achizitiilor publice, recuperate de la debitori si deduse de catre Autoritatea de management pentru Programul operational regional, in calculul cumulativ, din declaratiile de cheltuieli transmise la Autoritatea de certificare si plata aferente unor cheltuieli certificate la Comisia Europeana.

g. Valoarea totala a cheltuielilor declarate de Autoritatea de management pentru Programul operational regional, care au fost considerate neeligibile/susceptibile a nu fi eligibile de catre Autoritatea de certificare si plata, deoarece pentru acestea sunt formulate constatari cu implicatii financiare ca urmare a unor abateri rezultate din incalcarea reglementarilor in vigoare in domeniul achizitiilor publice si pentru care este activa masura Autoritatii de certificare si plata a neincluderii temporare a acestora in declaratii de cheltuieli.

III. Modul de calcul al sumei care se decertifica/se deduce definitiv:

SD = [ (a + b + c) – (e + f) ] * 10% – (b + c + d + g)

NOTE:

1. Calculul sumelor care se decertifica/se deduc definitiv se efectueaza la nivel de axa prioritara.

2. Sunt exceptate de la aplicarea acestor corectii urmatoarele categorii de cheltuieli:

(i) cheltuieli aferente contractelor de achizitie publica pentru care procedura s-a lansat in SEAP dupa data de 30 septembrie 2011;

(ii) cheltuieli care nu rezulta din achizitiile publice (salarii, diurne, cheltuieli administrative curente etc.);

(iii) cheltuieli aferente contractelor de achizitie publica pentru care s-a aplicat procedura de achizitie directa;

(iv) cheltuieli aferente contractelor de achizitie publica pentru care s-au aplicat procedurile specifice BEI/BERD;

(v) cheltuielile efectuate de beneficiarii privati care nu aveau obligatia aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: