Avocat

HG nr. 1.091/2012 – modificarea si completarea Contractului-cadru – conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012

HG nr. 1.091/2012 – modificarea si completarea Contractului-cadru – conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. – Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 43, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins: „f) centre de sanatate multifunctionale cu sau fara personalitate juridica, autorizate si evaluate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.”

2. La articolul 44, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (111), cu urmatorul cuprins: „(111) Pentru laboratoarele de investigatii medicale paraclinice organizate in cadrul centrelor de sanatate multifunctionale fara personalitate juridica, casele de asigurari de sanatate contracteaza si deconteaza serviciile medicale paraclinice in conditiile contractului-cadru si ale normelor, serviciile realizate conform contractului incheiat fiind decontate din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti. Valoarea contractata pentru acesti furnizori se stabileste in aceleasi conditii ca si pentru ceilalti furnizori de servicii medicale paraclinice, utilizandu-se metodologia prevazuta in norme.”

3. La articolul 45, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins: „(6) Medicii de specialitate din specialitatile clinice si de recuperare-reabilitare a sanatatii, care se regasesc intr-un contract de furnizare de servicii medicale sau, dupa caz, intr-un act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti, aflat in derulare cu casa de asigurari de sanatate pentru activitatea desfasurata in cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului, pot desfasura activitate si intr-un cabinet organizat in centrul de sanatate multifunctional fara personalitate juridica din structura aceluiasi spital, pentru un program de lucru distinct, in baza contractului in derulare, repartizarea pe zile fiind stabilita de medicul-sef al centrului de sanatate multifunctional si aprobat de managerul spitalului, afisat la loc vizibil, cu respectarea legislatiei muncii
(7) Medicii de specialitate din specialitatile paraclinice, care se regasesc intr-un act aditional de furnizare de servicii medicale paraclinice la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti aflat in derulare cu casa de asigurari de sanatate pentru activitatea desfasurata in laboratoarele de investigatii medicale paraclinice care furnizeaza servicii medicale paraclinice in regim ambulatoriu, pot desfasura activitate si in laboratoarele organizate in cadrul centrului de sanatate multifunctional fara personalitate juridica din structura aceluiasi spital, pentru un program de lucru distinct, in baza actului aditional in derulare, cu respectarea legislatiei muncii.”

4. La articolul 48, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Cabinetele medicale de specialitate din specialitatile clinice, de medicina dentara si de recuperare-reabilitare organizate in ambulatoriile integrate ale spitalelor si in centrele multifunctionale fara personalitate juridica organizate in structura spitalelor intra in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate astfel:
a) pentru cabinetele de specialitate care asigura un program de minimum 35 de ore pe saptamana in specialitatea respectiva, reprezentantul legal incheie contract distinct pentru servicii medicale din specialitatea respectiva, acordate in ambulatoriu, care sunt decontate din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de specialitate, respectiv asistenta medicala dentara si asistenta medicala de recuperare-reabilitare in ambulatoriu. Conditiile decontarii serviciilor medicale sunt stabilite prin norme;
b) pentru cabinetele de specialitate care asigura un program sub 35 de ore pe saptamana in specialitatea respectiva, reprezentantul legal incheie act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti, care sunt decontate din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti. Conditiile decontarii serviciilor medicale sunt stabilite prin norme.”

5. La articolul 48, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu urmatorul cuprins: „(41) Pentru cabinetele medicale de specialitate din specialitatile clinice, inclusiv de recuperare-reabilitare si de medicina dentara din structura spitalelor, reprezentantul legal incheie un singur contract si, dupa caz, un singur act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti cu casa de asigurari de sanatate pentru cabinetele organizate in ambulatoriul integrat al spitalelor si in centrul de sanatate multifunctional fara personalitate juridica, cu respectarea prevederilor alin. (4). (42) Pentru laboratoarele de investigatii medicale paraclinice organizate in cadrul spitalului care furnizeaza servicii medicale paraclinice in regim ambulatoriu, reprezentantul legal incheie un singur act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti pentru laboratoarele din structura sa, inclusiv cel din centrul de sanatate multifunctional fara personalitate juridica, in conditiile prevazute in norme.”

6. La articolul 62, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Fiecare medic de specialitate care acorda servicii medicale de specialitate intr-un spital isi desfasoara activitatea in baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti incheiat cu casa de asigurari de sanatate, cu exceptia zonelor/localitatilor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de o anumita specialitate, situatie in care un medic poate acorda servicii medicale spitalicesti in cadrul a doua spitale sau poate acorda servicii medicale spitalicesti in cadrul unui spital si intr-un centru de sanatate multifunctional cu personalitate juridica pentru activitatea desfasurata in regim de spitalizare de zi, cu respectarea legislatiei muncii.”

7. La articolul 63, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) In unitatile sanitare autorizate de Ministerul Sanatatii, inclusiv centrele de sanatate multifunctionale cu personalitate juridica, se pot acorda servicii medicale de tip spitalicesc – spitalizare de zi pentru asiguratii care nu necesita internare continua, suportate din fondurile aferente asistentei medicale spitalicesti, prin tarif pe serviciu medical si/sau tarif pe caz rezolvat, stabilit prin norme si in conditiile prevazute in norme.”

8. La articolul 65 alineatul (2), literele e), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „e) sume pentru serviciile medicale efectuate in cabinete medicale de specialitate in oncologie medicala, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, in cabinetele de planificare familiala in care isi desfasoara activitatea medici cu specialitatea obstetrica-ginecologie si in cabinetele de boli infectioase care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, precum si pentru serviciile medicale efectuate in cabinetele de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului si cabinetele de specialitate din centrele de sanatate multifunctionale fara personalitate juridica organizate in structura spitalului, finantate din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitatile clinice, respectiv din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti, pentru cabinetele prevazute la art. 48 alin. (4) lit. b);
f) sume pentru investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate in laboratoarele din centrele multifunctionale fara personalitate juridica organizate in structura spitalelor, in conditiile stabilite prin norme, finantate din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti;
g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate in regim de spitalizare de zi, inclusiv cele efectuate in centrele multifunctionale fara personalitate juridica organizate in structura spitalelor, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca, in conditiile prevazute prin norme, a caror plata se face prin tarif pe serviciu medical, respectiv prin tarif pe caz rezolvat.”

9. La articolul 70 alineatul (2), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „c) sume pentru serviciile medicale efectuate in cabinete medicale de specialitate in oncologie medicala, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase si in cabinetele de planificare familiala in care isi desfasoara activitatea medici cu specialitatea obstetrica-ginecologie, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, precum si pentru serviciile medicale efectuate in cabinetele de specialitate integrate ale spitalului si cabinetele de specialitate din centrele de sanatate multifunctionale fara personalitate juridica organizate in structura spitalului, finantate din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitatile clinice, in conditiile stabilite prin norme, respectiv din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti, pentru cabinetele prevazute la art. 48 alin. (4) lit. b);
d) sume pentru investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate in centrele multifunctionale fara personalitate juridica organizate in structura spitalelor, finantate din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti, in conditiile stabilite prin norme.”

10. La articolul 71 alineatul (1), literele e), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „e) sumele pentru serviciile medicale efectuate in cabinete medicale de specialitate in oncologie medicala, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase si in cabinetele de planificare familiala in care isi desfasoara activitatea medici cu specialitatea obstetrica-ginecologie, efectuate in regim ambulatoriu, precum si pentru serviciile medicale efectuate in cabinetele de specialitate integrate ale spitalului si cabinetele de specialitate din centrele de sanatate multifunctionale fara personalitate juridica organizate in structura spitalului se deconteaza in conditiile specifice ambulatoriului de specialitate;
f) suma pentru investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate in centrele multifunctionale fara personalitate juridica organizate in structura spitalelor, se deconteaza in conditiile prevederilor specifice ambulatoriului pentru specialitati paraclinice, in limita sumei contractate;
g) suma pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate in regim de spitalizare de zi, inclusiv cele efectuate in centrele multifunctionale fara personalitate juridica organizate in structura spitalelor, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca, in conditiile prevazute prin norme, se deconteaza in limita sumei contractate;”.

11. Dupa articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 731, cu urmatorul cuprins: „Art. 731. –
(1) Unitatile sanitare care acorda servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare de zi autorizate de Ministerul Sanatatii sunt obligate sa suporte pentru asiguratii internati in regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare si investigatii paraclinice
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si centrelor de sanatate multifunctionale pentru asiguratii internati in regim de spitalizare de zi.”

12. La articolul 116, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: „(5) Casele de asigurari de sanatate deconteaza partial suma de inchiriere a dispozitivului medical, proportional cu numarul de zile calendaristice de utilizare a dispozitivului medical din luna respectiva, in cazul decesului asiguratului in cursul unei luni.”

13. Articolul 127 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „
Art. 127. –
(1) Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu reprezentantii legali ai centrelor de sanatate multifunctionale infiintate ca unitati cu personalitate juridica, separat pentru fiecare tip de asistenta medicala, potrivit structurii aprobate, conform prevederilor contractului-cadru si ale normelor
(2) Casele de asigurari de sanatate incheie contracte de furnizare de servicii medicale si acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti cu reprezentantii legali ai spitalelor pentru centrele de sanatate multifunctionale fara personalitate juridica din structura acestora, separat pentru fiecare tip de asistenta medicala, potrivit structurii aprobate pentru centrul de sanatate multifunctional, conform prevederilor contractului-cadru si ale normelor.”

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
p. Ministrul sanatatii, interimar, Raed Arafat, subsecretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu
Bucuresti, 6 noiembrie 2012.
Nr. 1.091.


Extra tag:
Avocat, Avocat drept penal, Avocat drept civil, , Cabinet Avocat, Avocat divort, Avocat partaj

            

Log in avocati:

E-mail:

Parola:

Publicitate: